Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną utworzoną 1 stycznia 2012 r. przez Miasto Inowrocław. Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Inowrocławia.

Naszą kadrę stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w księgowości, kadrach i zarządzaniu.
Naszą kadrę stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w księgowości, kadrach i zarządzaniu.
Korzystamy z dedykowanych programów księgowych i płacowych firmy VULCAN oraz nowoczesnego sprzętu IT.
Korzystamy z dedykowanych programów księgowych i płacowych firmy VULCAN oraz nowoczesnego sprzętu IT.


Do zadań Zespołu należy:
 
1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli, a w szczególności:

  • organizacja i prowadzenie księgowości,
  • nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez szkoły i przedszkola,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  • opracowywanie propozycji zmian w budżecie Miasta związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli,
  • naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,
  • obsługa finansowo-księgowa działalności socjalnej, planowanie i sprawozdawczość ekonomiczno-statystyczna.

2. Tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi.
 
3. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie spraw leżących w kompetencji Zespołu.
 
4. Prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych i techniczno-kancelaryjnych Zespołu.